Voorwaarden en Condities

Lees deze Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst", "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van https://www.republicdutch.com ("de Site") die wordt beheerd door Republic Dutch ("wij", "wij", of "onze"). Deze Overeenkomst bevat de wettelijk bindende bepalingen en voorwaarden voor uw gebruik van de Site op https://www.republicdutch.com

Door de Site op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bezoeken of doorbladeren van de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Termen met een hoofdletter worden in deze Overeenkomst gedefinieerd.

Intellectueel Eigendom

De Site en de oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn eigendom van Republic Dutch en worden beschermd door internationale wetten inzake auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de Site beëindigen, zonder reden of kennisgeving, hetgeen kan resulteren in de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die met u in verband wordt gebracht. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

Onze Site kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Republic Dutch. Republic Dutch heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke site van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst (en alle verdere regels, beleidslijnen of richtlijnen waarnaar wordt verwezen) wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, zonder effect te geven aan beginselen van conflicterend recht.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de Site te plaatsen. Uw voortgezet gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Gelieve deze Overeenkomst regelmatig na te kijken op wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met een deel van deze Overeenkomst of wijzigingen aan deze Overeenkomst, dient u de Site niet te gebruiken, er geen toegang toe te verkrijgen of te blijven verkrijgen of dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken.

Contacteer ons

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina. U kunt ook gewoon een e-mail sturen naar info@republicdutch.com of bel ons op: +31 (0)30 888 7530

Algemene voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1- Definities
Artikel 2- Bedrijfsidentiteit/Ondernemer
Artikel 3- Relevantie
Artikel 4- Aanbod
Artikel 5 - Overeenkomst
Artikel 6 - Recht van herroeping
Artikel 7 - Intrekkingskosten
Artikel 8 - Uitsluitingsrecht van herroeping
Artikel 9 - Prijsstelling
Artikel 10 - Conformiteit en garanties
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12- Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 - Betalingen
Artikel 14 - Klachten
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Algemene voorwaarden/Termijnen na betaling

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden/Termijnen zijn de volgende definities van toepassing:
Overwegingstijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in naam van een onderneming of beroep en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: kalenderdag
Een duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten, waarvan de leveringsverplichting en de afname in de tijd zijn gespreid.
Duurzaam medium: elk hulpmiddel dat de afnemer of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hen gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Recht van terugtrekking: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden.
Ondernemer: de natuurlijke persoon of de onderneming die producten op afstand aan de consument aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die is gebaseerd op een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, en die tevens het sluiten van een overeenkomst omvat met gebruikmaking van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek van verre Communicatie: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip zijn samengekomen.

 

Artikel 2- Bedrijfsidentiteit/Ondernemer

Republiek Nederlands
Oudegracht 204
3511 NR Utrecht
Het Nederlands

+31308887530
E-mail: info@republicdutch.com
Kamer van koophandel nummer: 52772942
BTW-identificatienummer: Nl002328316B42

Artikel 3- Relevantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden/voorwaarden beroepen op de toepasselijke voorwaarden/voorwaarden die voor de consument het meest gunstig zijn.

Artikel 4- Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanbod zijn verbonden wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder:

 • prijs inclusief belastingen
 • eventuele kosten van levering
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de vereiste handtekeningen
 • of het herroepingsrecht moet worden toegepast
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone communicatietarief
 • of de overeenkomst na het sluiten wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument kan worden geraadpleegd
 • de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en indien nodig ook herstellen
 • eventuele andere talen, waaronder het Nederlands, voor de overeenkomst
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling/aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij de producten of diensten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het adres van het bedrijf waar de consument klachten kan indienen
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, alsmede een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. Informatie over garanties en diensten na verkoop
d. Artikel 4 lid 3, tenzij de ondernemer deze informatie reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft toegezonden.
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of meer of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de vorige clausule e. alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Recht van herroeping

Levering van producten:
Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst door de consument van het product of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Levering van diensten:
Na levering van de diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod of uiterlijk bij de levering van de dienst ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Intrekkingskosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij niet meer hoeven te betalen dan de kosten van het terugzenden van het product.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, betaalt de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping of na de terugzending, terug.

Artikel 8 - Uitsluitingsrecht van herroeping

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende producten:

a. Die door de ondernemer worden vastgesteld volgens specificaties van de consument
b. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. Die niet kunnen worden teruggegeven vanwege hun aard
d. Dat snel kan bederven of verouderen
e. Wiens prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
f. Individuele kranten en tijdschriften
g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende diensten:

a. Met betrekking tot logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b. Wiens levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
c. Betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 9 - Prijsstelling

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen mogelijk indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. Deze vloeien voort uit wettelijke voorschriften of bepalingen; of
b. De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en garanties

De ondernemer staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen, deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, wordt beschouwd als de plaats van levering.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar: info@republicdutch.com

Artikel 12- Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindig

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) en diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan in de overeenkomsten in de vorige paragraaf:

te allen tijde te beëindigen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode te beëindigen
ten minste eindigen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
te allen tijde opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet automatisch voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws-, week- en weekbladen, tijdschriften en magazines stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in het geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige aflevering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- en kennismakingsabonnement) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 Betalingen

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat de bedenktijd in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen.

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat aan de geschillenregeling is onderworpen.

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.